Visi, Misi dan Objektif

Visi

Pelaksana pentadbiran dan perkhidmatan yang profesional selaras dengan matlamat Universiti.

Objektif

Memastikan perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan tadbir urus dilaksanakan secara berkesan selari dengan visi dan misi universiti.

Misi

  • Menguruskan hal ehwal dan keperluan Naib Canselor/Timbalan-Timbalan Naib Canselor dalam melaksanakan tanggungjawabnya bagi mecapai visi, misi dan objektif UMK.
  • Menguruskan Mesyuarat Pengurusan Universiti
  • Menguruskan Perwakilan Kuasa Kewangan Universiti.
  • Menguruskan hal ehwal sumber manusia dan kebajikan staf Canselori.
  • Menjalankan apa-apa fungsi dan tugas–tugas lain sebagaimana yang diarahkan dari masa ke semasa oleh Naib Canselor dan Timbalan-Timbalan Naib Canselor.
  • Mengurus rekod serta dokumen pentadbiran.
  • Merancang, mengurus dan memantau urusan berkaitan hal ehwal kewangan Canselori.