Portal Rasmi Pejabat Canselori Universiti Malaysia Kelantan
logocanumk10tahun

Visi, Misi & Objektif

VISI

  • Pelaksana pentadbiran dan perkhidmatan yang profesional selaras dengan matlamat Universiti.

 

 

MISI

  • Menguruskan hal ehwal dan keperluan Naib Canselor/Timbalan-Timbalan Naib Canselor dalam melaksanakan tanggungjawabnya bagi mecapai visi, misi dan objektif UMK.
  • Menguruskan Mesyuarat Pengurusan Universiti
  • Menguruskan Perwakilan Kuasa Kewangan Universiti.
  • Menguruskan hal ehwal sumber manusia dan kebajikan staf Canselori.
  • Menjalankan apa-apa fungsi dan tugas–tugas lain sebagaimana yang diarahkan dari masa ke semasa oleh Naib Canselor dan Timbalan-Timbalan Naib Canselor.
  • Mengurus rekod serta dokumen pentadbiran.
  • Merancang, mengurus dan memantau urusan berkaitan hal ehwal kewangan Canselori.

 

  

OBJEKTIF

Memastikan perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan tadbir urus dilaksanakan secara berkesan selari dengan visi dan misi universiti.